Ovečky :-)

Školičky

„Školičky Ovečka“ jsou dopolední a odpolední programy pro děti ve věku 3–6 let, které mohou fungovat i jako křesťanská mateřská škola. Probíhají od pondělí do pátku v čase od 7.30 do 15.00 , s možností dalšího prodloužení až do 18 hodin.

Cílem je umožňovat sdružování předškolních dětí za účelem rozvíjení jejich rozumových, sociálních, estetických, fyzických i osobnostních schopností a dovedností formou přiměřenou jejich věku, vytvářet bezpečné prostředí pro vstup dětí do kolektivu a atmosféru přijetí a akceptace individuálních odlišností každého jedince.

Náplní školiček jsou obvyklé předškolní výchovy (výtvarná, hudební, tělesná, rozumová, dramatická a další) a spontánní i řízená hra. Každý den je vyhrazen zvláštní čas předškolní přípravě dětí, které půjdou do první třídy, a jeden den v týdnu je na ni zaměřen celý dopolední program. Děti se tedy společně vzdělávají hudebně, výtvarně, pohybově i jazykově a učí se o světě kolem nás i o sobě samých. Učí se také soužití a spolupráci v kolektivu, podřizovat se autoritě jiného dospělého než rodiče a v atmosféře akceptace a bezpečí jsou vedeny k vzájemné úctě a toleranci. Vzdělávací program školiček vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Každé dítě považujeme za jedinečnou osobnost a usilujeme o vyváženost skupinového a individuálního přístupu k dětem. Školičky jsou vedeny křesťany a využívají je děti z věřících i nevěřících rodin. Podle ohlasu i stálého zájmu rodičů jsou vítanou alternativou k obvyklým možnostem vzdělávání předškolních děti.

Organizace školiček

Děti docházejí do školičky podle zájmu a kapacitních možností centra pravidelně 1-5x týdně. Školičky začínají v 7.30 a končí v 15.00. V čase 15.00-16.30 mohou děti trávit čas v tzv. prodloužené školičce a v případě potřeby mohou rodiče využít ještě službu hlídání až do 18.00. Mezi 15.00 – 16.00 probíhají také zájmové kroužky. Prodloužené školičky, kroužky i hlídání mohou využívat i děti, které chodí do školičky v jiné dny nebo děti, které do školiček nechodí vůbec.

Skupině maximálně 12 dětí se ve školičce věnuje vždy jedna stálá pedagogická pracovnice. Rodiče mají možnost zůstat se svým dítětem ze začátku jeho docházky ve školičce, pokud to vyžaduje adaptace dítěte nebo pokud o to mají zájem z jiného důvodu.
Děti jsou přihlášeny na celý školní rok, zápisné se platí měsíčně. Rodiče mohou kdykoliv docházku svých dětí do centra ukončit a dítě odhlásit.

Programová náplň školiček

Programy jsou dané tematicky a přizpůsobené věku a potřebám dětí ve školičce. Vycházejí z vlastního vzdělávacího plánu, který se odvíjí od Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Snažíme se, aby nabídka činností zastoupených v průběhu týdne byla pestrá a aby děti měly příležitost využívat a rozvíjet rozmanité typy své inteligence. Někdy tráví více času výtvarnou, jindy hudební, tělesnou, dramatickou či jinými výchovami. Jeden den v týdnu je program zaměřen na přípravu ke vstupu do školy. Rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku, zrakové vnímání, prostorovou představivost, slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti i sluchovou analýzu, provádíme grafomotorické cviky. Pomocí her získávají děti konkrétní představy o číslech, procvičují svou matematickou představivost, paměť, rozlišovací schopnosti, atd. Neméně významné je také prohlubování sociálních dovedností důležitých po vstup do první třídy. Děti se učí čekat, podřizovat se, vytrvat, spolupracovat, soustředit se, atd.
S dětmi před školou pracujeme také Metodou dobrého startu, provádíme zkoušku laterality a diagnostiku schopností a dovedností dítěte, nabízíme stimulační a preventivní programy určené pro děti před školou i poradenství pro rodiče v oblasti školní zralosti jejich dětí. Více informací na stránce „Před školou – ve školičkách“.

Stravování

Obědy je možné objednat v Ovečce. Do centra jsou dováženy čerstvě uvařené a teplé ze školní jídelny, kterou provozuje firma Scolarest. Pro školní rok 2016/2017 je cena za jeden oběd 49,- Kč.
Svačiny si nosí děti vlastní. Pitný režim je zajištěn.
Chladnička a mikrovlnná trouba jsou k dispozici.

Denní režim školiček

7.30 –  9.00     příchody, spontánní hra, nabídka individuálních činností

9.00 –  9.30    svačina

9.30 – 10.00  ranní kruh (zpívání, povídání, hry, apod.), cvičení, pohybové hry

10.00 – 11.00  tematické vyučování, jednotlivé výchovy, strukturované činnosti řízené a částečně řízené

11.00 – 12.00  pobyt venku (při nevhodném počasí pokračování řízených činností a spontánní hra v herně)

12.00 – 13.00  oběd, příprava na odpočinek (odchod je možný 12.30 – 13.00)

13.00 – 14.00  odpočinek (spící děti mohou odpočívat až do 14.30)

14.00 – 15.00  aktivity pro předškoláky, klidné činnosti pro děti, které nespí, svačina, spontánní hra

14.30 – 15.00  odchody dětí

15.00 - 16.00 kroužky, prodloužená školička, pobyt venku (při nevhodném počasí řízené činností a spontánní hra v herně)

16.00 – 16.30  odchody dětí

16.30 – 18.00  hlídání dětí