Ovečky :-)

Před školou – ve školičkách

PROVOZ CENTRA JE PŘERUŠEN!

Zkouška laterality

Orientační posouzení laterality – dominance v používání pravé či levé ruky a oka. Zkouška sestává z několika zábavných úkolů, které děti ochotně a s radostí plní.

Nabídka pracovních sešitů

V našem centru máme k dispozici základní řadu pracovních sešitů určených pro předškolní děti, které jsou zaměřeny na podporu rozvoje v jednotlivých oblastech dětského psychomotorického vývoje v předškolním věku, se zaměřením na podporu školní zralosti a předcházení školní neúspěšnosti (grafomotorika, zrakové vnímání, orientace v čase a prostoru, matematické představy, atd.). Rodičům radíme s jejich výběrem, mohou si je u nás v klidu prohlédnout, případně některé i zakoupit.

A hlavně …

S předškoláky od 5 let intenzivněji rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku, zrakové vnímání a rozlišování, koordinaci ruky a oka, časovou i prostorovou orientaci, slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, sluchové vnímání a rozlišování, zaměřujeme se na nácvik správného úchopu psacího náčiní, cvičíme grafomotoriku. Děti získávají konkrétní představy o číslech, procvičují matematickou představivost, paměť, rozlišovací, kombinační a jiné logické schopnosti. Významné je prohlubování sociálních dovedností důležitých nejen pro vstup do první třídy. Děti se učí čekat, podřizovat se, vytrvat, spolupracovat ve dvojici i ve skupině, zlepšují svou schopnost koncentrace a sebeovládání, získávají učební návyky, jsou vedeny ke kritickému myšlení, atd. Zařazovány jsou prvky z programů stimulujících školní zralost (Maxík, Metoda dobrého startu, Rozvíjení jazykových schopností, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, atd).
Všechny schopnosti a dovednosti jsou rozvíjeny a prohlubovány formou her a činností přizpůsobených věku a potřebám předškolních dětí. Od dětí před školou vyžadujeme také postupně více soustředění a vystavujeme je většímu podílu řízených činností než děti mladší.

Hudební kroužek

Hudební kroužek vhodně doplňuje náplň předškolní výchovy v Ovečce. Program je zaměřen na celkové rozvíjení hudebnosti dětí (rozvíjení hudebního sluchu, smyslu pro výšku a tonalitu, hudební představivosti, smyslu pro rytmus, radosti z pohybu a hudby) pomocí her, pohybu, zpívání a hraní na rytmické a melodické nástroje. Děti se také učí správně dýchat, uvědomovat si své tělo, koordinovat vlastní pohyby, procvičují spolupráci mozkových hemisfér, rozvíjejí tvořivost a fantazii. Bonusem je pro ně zvládnutí mnoha písniček na jednoduchý hudební nástroj, protože program je doplněný výukou hry na čtyřkanálkové foukací harmoničky, někdy na malé pětidírkové flétničky.