Ovečky :-)

Před školou – ve školičkách

Každé úterý je program školičky Ovečka více zaměřen na přípravu dětí ke vstupu do první třídy. Některé aktivity jsou určeny pouze pro děti, které již opravdu do školy půjdou, do většiny ale zařazujeme i ty, které budou mít s velkou pravděpodobností odklad.

Diagnostika předškoláka

Pro každé dítě od 5 let zpracováváme na základě našich pozorování diagnostiku schopností a dovedností, která ukazuje oblasti, na které je třeba více se u konkrétního dítěte zaměřit, ale také jeho pokroky a celkovou školní zralost.

Zkouška laterality

Se všemi dětmi před školou provádíme během podzimních měsíců zjištění laterality podle Z. Matějčka(vyhraněnost/nevyhraněnost v používání pravé/levé ruky a oka). Ujasníme si tak, kterou ruku u dítěte posilovat, nebo kterou ruku dítě preferuje.

Nabídka pracovních sešitů

V našem centru máme k dispozici základní řadu pracovních sešitů určených pro předškolní děti, které jsou zaměřeny na podporu rozvoje v jednotlivých oblastech dětského vývoje v předškolním věku, se zaměřením na podporu školní zralosti a předcházení školní neúspěšnosti (grafomotorika, zrakové vnímání, orientace v čase a prostoru, matematické představy, atd.). Rodičům radíme s jejich výběrem, mohou si je u nás v klidu prohlédnout, případně některé i zakoupit.

A dále …

S předškoláky dále rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku, zrakové vnímání a rozlišování, koordinaci ruky a oka, časovou i prostorovou orientaci, slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, sluchové vnímání a rozlišování, zaměřujeme se na nácvik správného úchopu psacího náčiní, cvičíme grafomotoriku. Děti získávají konkrétní představy o číslech, procvičují matematickou představivost, paměť, rozlišovací, kombinační a jiné logické schopnosti. Významné je prohlubování sociálních dovedností důležitých nejen pro vstup do první třídy. Děti se učí čekat, podřizovat se, vytrvat, spolupracovat ve dvojici i ve skupině, zlepšují svou schopnost koncentrace a sebeovládání, získávají učební návyky, jsou vedeny ke kritickému myšlení, atd.
Všechny schopnosti a dovednosti jsou rozvíjeny a prohlubovány formou her a činností přizpůsobených věku a potřebám předškolních dětí. Od dětí před školou vyžadujeme také postupně více soustředění a vystavujeme je většímu podílu řízených činností než děti mladší.

Hudební kroužek

Hudební kroužek vhodně doplňuje celkovou náplň předškolní výchovy v Ovečce. Program je zaměřen na celkové rozvíjení hudebnosti dětí (rozvíjení hudebního sluchu, smyslu pro výšku a tonalitu, hudební představivosti, smyslu pro rytmus, radosti z pohybu a hudby) pomocí her, pohybu, zpívání a hraní na rytmické a melodické nástroje. Děti se také učí správně dýchat, uvědomovat si své tělo, koordinovat vlastní pohyby, procvičují spolupráci mozkových hemisfér, rozvíjejí tvořivost a fantazii. Bonusem je pro ně zvládnutí mnoha písniček na jednoduchý hudební nástroj, protože program je doplněný výukou hry na čtyřkanálkové foukací harmoničky.
Program také probíhá formou odpoledního kroužku.

Maxík

Po individuální dohodě, případně na základě vyšetření z pedagogicko psychologické poradny, nabízíme mimo rámec programu školiček individuální vedení v provádění programu Maxík, který stimuluje školní zralost a pomáhá kompenzovat případné nerovnoměrnosti v jejím vývoji. Program je určený pro děti od 5 let, pro děti s odloženou školní docházkou a pro malé školáky, kterým se ve škole v první nebo druhé třídě čtení a psaní moc nedaří.
Více informací na stránce „Maxík.“