Ovečky :-)

Nakládání s osobními údaji

Informace o zpracovávání osobních údajů v Ovečce – centru pro děti a rodiče, z.s. (dále jen centrum Ovečka)

1. Osobní údaje, které centrum Ovečka zpracovává:
• jméno a příjmení dítěte
• datum narození a rodné číslo dítěte
• údaje o zdravotní pojišťovně a zdravotním stavu dítěte
• adresa trvalého bydliště dítěte a korespondenční adresa
• jména zákonných zástupců, telefonické a emailové kontakty na ně
• bankovní spojení pro platby
• profilové údaje o dítěti jako fyzické charakteristiky, sociálně-demografické charakteristiky, behaviorální, znalostní, dovednostní a psychosociální charakteristiky
• údaje o průběhu vzdělávání, činnosti dítěte, jeho tvorbě, výsledcích

2. Účel zpracování osobních údajů:
Centrum Ovečka zpracovává pouze takové údaje, které potřebuje pro účely své činnosti, odborné, organizační a administrativní zajištění chodu centra a všech jeho aktivit. Některé osobní údaje musíme poskytnout zdravotnickému zařízení v případě úrazu či akutního onemocnění dítěte, nebo státním institucím, pokud je to ze zákona povinné.

3. Způsob získávání o uchovávání osobních údajů:
Osobní údaje, které centrum Ovečka zpracovává, poskytují zákonní zástupci dítěte během přijímacího procesu do všech programů centra Ovečka a následně i během jejich průběhu. Bez poskytnutí těchto údajů není možné dítě do programů centra Ovečka zařadit. Zdrojem jsou také vlastní diagnostická pozorování dětí pedagogickými pracovníky centra Ovečka. Osobní údaje dětí jsou uloženy v prostorách centra Ovečka pod uzamčením a bez přístupu veřejnosti a dále v PC se zabezpečeným přístupem. Přístup ke zpracovávaným osobním údajům mají pouze pracovníci centra Ovečka.

4. Zpracovávání fotografií:
Fotografie dětí i dospělých ve skupině s jinými osobami, popř. samostatně, pořizujeme během Školiček Ovečka i během ostatních programů a aktivit centra. Tyto fotografie následně zveřejňujeme bez připojení dalších osobních údajů na webových stránkách centra v sekci „Pro rodiče“ chráněné heslem, tiskneme nebo přenášíme na nosiče pro rodiče, příp. používáme pro svou propagaci. Přístupové heslo je zveřejňováno jen rodičům dětí, které jsou přihlášené do Školiček Ovečka nebo do jiných programů a aktivit centra. Fotografie nepředáváme žádné další straně.

5. Doba zpracování a uchování osobních údajů a fotografií:
• Osobní údaje dětí jsou zpracovávány v centru Ovečka po dobu docházky, poté jsou archivovány a skartovány dle spisového a skartačního řádu.
• Fotografie jsou zpracovávány po dobu neomezenou s možností odvolání souhlasu v případě fotografií, na kterých je dítě či jiná dotčená osoba rozpoznatelná a nejde o hromadnou fotografii.

6. Vaše práva v souvislosti se zpracováváním osobních údajů centrem Ovečka:
Podle právních předpisů o ochraně osobních údajů máte právo požadovat od centra Ovečka přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte právo nesouhlasit či kdykoliv odvolat souhlas se zpracováváním fotografií, na kterých jste vy nebo vaše dítě rozpoznatelní a nejde o hromadnou fotografii. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že centrum Ovečka při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s předpisy.