Ovečky :-)

Školičky

PROVOZ JE PŘERUŠEN!

„Školičky Ovečka“ jsou dopolední a odpolední programy pro děti ve věku 3–7 let, které jsou často využívány i jako  mateřská škola. Probíhají od pondělí do pátku v čase od 7.30 do 15.00 , s možností dalšího prodloužení až do 18 hodin.

Cílem je umožnit předškolním dětem setkávat se se skupinou vrstevníků a poskytovat kvalitní předškolní vzdělávání v prostředí, které je laskavé, respektuje individuality, a kde se cítí bezpečně a přijatě děti i jejich rodiče.

Každé dítě považujeme za jedinečnou osobnost a usilujeme o vyváženost skupinového a individuálního přístupu. Pedagogové jsou křesťané s dlouholetými zkušenostmi a odborným vzděláním. Školičky využívají děti z věřících i nevěřících rodin a podle ohlasu i stálého zájmu rodičů jsou vítanou alternativou k obvyklým možnostem vzdělávání předškolních děti.

Organizace školiček

Děti docházejí do školičky podle zájmu a kapacitních možností centra pravidelně 1-5x týdně. Školičky začínají v 7.30 a končí v 15.00. V čase 15.00-16.30 mohou děti trávit čas v tzv. prodloužené školičce a v případě potřeby mohou rodiče využít ještě službu hlídání až do 18.00. Mezi 15.00 – 16.00 probíhají také zájmové kroužky. Prodloužené školičky, kroužky i hlídání mohou využívat i děti, které chodí do školičky v jiné dny nebo děti, které do školiček nechodí vůbec.

Rodiče mají možnost zůstat se svým dítětem ve školičce, pokud to vyžaduje jeho adaptace nebo pokud o to mají zájem z jiného důvodu.
Děti jsou přihlášeny na celý školní rok, zápisné se platí měsíčně. Rodiče mohou kdykoliv docházku svých dětí do centra ukončit a dítě odhlásit.

Programová náplň školiček

Náplní školiček jsou obvyklé předškolní výchovy a spontánní i řízená hra. Z ověřených pedagogických přístupů vybíráme to nejlepší, nechybí ani prvky  oblíbené Montessori pedagogiky a jednou týdně probíhá celá školička v angličtině pod vedením rodilého mluvčího. Děti se společně vzdělávají hudebně, výtvarně, pohybově i jazykově a učí se o světě kolem nás i o sobě samých. Učí se také soužití a spolupráci v kolektivu a jsou vedeny k vzájemné úctě a toleranci. Vzdělávací program školiček vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je motivován přirozenými proměnami lidského života a přírody v průběhu roku.

Programy jsou dané tematicky a přizpůsobené věku a potřebám konkrétních dětí ve školičce. Snažíme se, aby nabídka činností zastoupených v průběhu týdne byla pestrá a aby děti měly příležitost využívat a rozvíjet rozmanité typy své inteligence. Někdy tráví více času výtvarnou, jindy hudební, tělesnou, dramatickou či jinými výchovami. Hravými činnostmi rozvíjíme také hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, prostorovou představivost, slovní zásobu i vyjadřovací schopnosti. Děti procvičují svou představivost, paměť, rozlišovací schopnosti, atd. Neméně významné je prohlubování sociálních dovedností. Děti se učí čekat, vzájemně se respektovat, zdravě se prosazovat a někdy podřizovat, vytrvat, spolupracovat, soustředit se, atd. Velkou pozornost věnujeme předškolní přípravě dětí na vstup do první třídy. Jeden den v týdnu je jí vyhrazena větší část dopoledního programu a každý den v týdnu i odpolední půlhodina. Pátek je vyhrazen školičce v angličtině.

Stravování

Obědy je možné objednat v Ovečce. Čerstvě uvařená jídla z kvalitních surovin jsou do centra dovážena teplá a připravená k vydávání firmou Bionea. Cena za jeden oběd je 80,- Kč. Svačiny si nosí děti vlastní. Pitný režim je zajištěn.
Chladnička a mikrovlnná trouba jsou k dispozici.

Denní režim školiček

7.30 –  9.00     příchody, spontánní hra, nabídka individuálních činností

9.00 –  9.30    svačina

9.30 – 10.00  ranní kruh (zpívání, povídání, hry, apod.), cvičení, pohybové hry

10.00 – 11.00  tematické vyučování, jednotlivé výchovy, strukturované činnosti řízené a částečně řízené

11.00 – 12.00  pobyt venku (při nevhodném počasí pokračování řízených činností a spontánní hra v herně)

12.00 – 13.00  oběd, příprava na odpočinek (odchod je možný 12.30 – 13.00)

13.00 – 13.45 odpočinek (spící děti mohou odpočívat až do 14.30)

13.45 – 15.00  klidné činnosti pro děti, které nespí, předškolní příprava, svačina, spontánní hra

14.30 – 15.00  odchody dětí

15.00 – 16.00 kroužky, prodloužená školička, pobyt venku (při nevhodném počasí řízené činností a spontánní hra v herně)

16.00 – 16.30  odchody dětí

16.30 – 18.00  hlídání dětí (děti, které nechodí do školiček mohou využít hlídání už od 15.00)