Ovečky :-)

Školičky

„Školičky Ovečka“ jsou dopolední a odpolední programy pro děti ve věku 3–6 let, které mohou fungovat i jako křesťanská mateřská škola. Probíhají od pondělí do pátku v čase od 7.30 do 15.00 , s možností dalšího prodloužení až do 18 hodin.

Cílem je umožňovat sdružování předškolních dětí za účelem rozvíjení jejich osobnostních i sociálních schopností a dovedností formou přiměřenou jejich věku a vytvářet bezpečné prostředí pro vstup dětí do kolektivu v atmosféře přijetí a akceptace individuálních odlišností každého jedince.

Náplní školiček jsou obvyklé předškolní výchovy a spontánní i řízená hra. Děti se společně vzdělávají hudebně, výtvarně, pohybově i jazykově a učí se o světě kolem nás i o sobě samých. Učí se také soužití a spolupráci v kolektivu, podřizovat se autoritě jiného dospělého než rodiče a jsou vedeny k vzájemné úctě a toleranci. Vzdělávací program školiček vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Každé dítě považujeme za jedinečnou osobnost a usilujeme o vyváženost skupinového a individuálního přístupu k dětem. Školičky jsou vedeny křesťany a využívají je děti z věřících i nevěřících rodin. Podle ohlasu i stálého zájmu rodičů jsou vítanou alternativou k obvyklým možnostem vzdělávání předškolních děti.

Organizace školiček

Děti docházejí do školičky podle zájmu a kapacitních možností centra pravidelně 1-5x týdně. Školičky začínají v 7.30 a končí v 15.00. V čase 15.00-16.30 mohou děti trávit čas v tzv. prodloužené školičce a v případě potřeby mohou rodiče využít ještě službu hlídání až do 18.00. Mezi 15.00 – 16.00 probíhají také zájmové kroužky. Prodloužené školičky, kroužky i hlídání mohou využívat i děti, které chodí do školičky v jiné dny nebo děti, které do školiček nechodí vůbec.

Skupině maximálně 12 dětí se ve školičce věnuje vždy jedna stálá pedagogická pracovnice. Rodiče mají po domluvě možnost zůstat se svým dítětem ve školičce, pokud to vyžaduje jeho adaptace nebo pokud o to mají zájem z jiného důvodu.
Děti jsou přihlášeny na celý školní rok, zápisné se platí měsíčně. Rodiče mohou kdykoliv docházku svých dětí do centra ukončit a dítě odhlásit.

Programová náplň školiček

Programy jsou dané tematicky a přizpůsobené věku a potřebám dětí ve školičce. Vycházejí z vlastního vzdělávacího plánu, který se odvíjí od Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Snažíme se, aby nabídka činností zastoupených v průběhu týdne byla pestrá a aby děti měly příležitost využívat a rozvíjet rozmanité typy své inteligence. Někdy tráví více času výtvarnou, jindy hudební, tělesnou, dramatickou či jinými výchovami. Hravými činnostmi rozvíjíme také hrubou i jemnou motoriku, zrakové a sluchové vnímání, prostorovou představivost, slovní zásobu i vyjadřovací schopnosti, grafomotoriku. Děti procvičují svou představivost, paměť, rozlišovací schopnosti, atd. Neméně významné je prohlubování sociálních dovedností. Děti se učí čekat, podřizovat se, vytrvat, spolupracovat, soustředit se, atd.

Stravování

Obědy je možné objednat v Ovečce. Do centra jsou dováženy čerstvě uvařené a teplé firmou Bionea. Pro školní rok 2019/2020 je cena za jeden oběd 80,- Kč.
Svačiny si nosí děti vlastní. Pitný režim je zajištěn.
Chladnička a mikrovlnná trouba jsou k dispozici.

Denní režim školiček

7.30 –  9.00     příchody, spontánní hra, nabídka individuálních činností

9.00 –  9.30    svačina

9.30 – 10.00  ranní kruh (zpívání, povídání, hry, apod.), cvičení, pohybové hry

10.00 – 11.00  tematické vyučování, jednotlivé výchovy, strukturované činnosti řízené a částečně řízené

11.00 – 12.00  pobyt venku (při nevhodném počasí pokračování řízených činností a spontánní hra v herně)

12.00 – 13.00  oběd, příprava na odpočinek (odchod je možný 12.30 – 13.00)

13.00 – 14.00  odpočinek (spící děti mohou odpočívat až do 14.30)

14.00 – 15.00  klidné činnosti pro děti, které nespí, svačina, spontánní hra

14.30 – 15.00  odchody dětí

15.15 – 16.00 kroužky, prodloužená školička, pobyt venku (při nevhodném počasí řízené činností a spontánní hra v herně)

16.00 – 16.30  odchody dětí

16.30 – 18.00  hlídání dětí